Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce

O ŠKOLCE
 

Mateřská škola Pohořelice je sedmitřídní s maximální povolenou kapacitou 217 dětí. Třídy v budovách na ulici Hybešova jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností, jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují. Součástí jednotlivých tříd jsou výdejny stravy, některé jsou vybaveny vlastní myčkou.

Mateřská škola Veselé království, Hybešova 955, Pohořelice má 9 tříd:

  • I. Sovičky 
  • II. Sluníčka
  • III. Broučci - logopedická třída
  • IV. Kaštánci 
  • V. Kašpárci 
  • VI. Vrabčáci 
  • VII. Tygříci 
  • VIII. Hříbečci 
  • IX. Kapříci 

Součástí školy je i školní jídelna a výdejna.

V budovách se také nachází sociální zázemí pro pedagogické i provozní zaměstnance, šatny, sklady.

Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky. Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podílejí se také na výzdobě šaten i tříd svými pracemi. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid. Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují. Třídy disponují prostory pro uložení pracovního materiálu, hudební nástroje, didaktické pomůcky. Vybavení je využíváno pedagogy i dětmi a je podle potřeby obnovováno a doplňováno.  

V každé třídě je počítač s připojením na internet. Škola má své webové stránky.
 

Podmínky zajištění logopedické péče

Od září 2015 je na naší mateřské škole zřízena logopedická třída, ve které probíhá skupinová integrace 14 dětí s poruchou komunikačních schopností. Logopedickou prevenci na naší škole zajišťuje kvalifikovaná logopedka: provádí diagnostiku, logopedickou prevenci (primární, sekundární). Úzce spolupracujeme s SPC Znojmo při depistáži předškoláků z hlediska logopedické prevence. Logopedická prevence je zajišťována také pro děti běžných tříd (ne logopedických). Třídní učitelky ve svých třídách zařazují logopedické chvilky a cvičení během vzdělávacího procesu, na základě potřeb dětí. 

 

PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY: ROK 2013 - 2016