Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


GOODYEAR BEZPEČNÁ ŠKOLKA

GOODYEAR BEZPEČNÁ ŠKOLKA

Shrnutí aktivit, které používáme v naší mateřské škole „Veselé království“ k výuce dopravní výchovy a způsoby, kterými poučujeme děti o bezpečnosti pohybu v silničním provozu......(viz Číst dál).

 * při vycházkách děti pozorují dopravní ruch ve městě, učí se chodit v útvaru, dávají pozor na mladšího kamaráda, reagují na pokyny učitelky, určují základní dopravní značení, rozlišují zvuky kolem sebe, orientují se v prostoru, upevňují pravolevou orientaci

* děti používají reflexní oblečení, které nám v počtu 100 kusů daroval supermarket Tesco, další reflexní vesty jsme získali v soutěžích s bezpečnostní a dopravní tematikou a z projektu Bezpečná školka

* naše mateřská škola se účastní projektu Walkodile – tento projekt má primárně za úkol zvýšit bezpečnost dětí v silničním provozu a sekundárně má pomoci pedagogům zvládat procházky s liberálně vychovávanými dětmi

* v rámci výchovně-vzdělávacích činností:

- děti řeší modelové situace: „Co by se stalo, kdyby……“

- využívají didaktické hry, doplňovačky, pracovní listy a obrazový materiál

- používají světelné dětské semafory

- poslouchají pohádky a příběhy s dopravní tematikou

- vytvářejí 3D modely s dopravními prostředky, značkami a křižovatkami (za použití různých výtvarných materiálů)

- hrají námětové hry

- využívají interaktivní tabuli s výukovými programy s dopravní tematikou

* spolupracujeme s institucemi a místními organizacemi integrovaného záchranného systému:

- Policie ČR - odborné přednášky zohledňující věk dětí (3-6 let), prohlídka vybavení policejního vozu, názorná ukázka použití prostředků k zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu

- Hasiči - návštěva hasičské zbrojnice, prohlídka hasičských vozů a technického zázemí

- Zdravotní záchranná služba - prohlídka sanitního vozu, ukázky první pomoci

* spolupracujeme se Střediskem volného času, které nám zajišťuje organizaci Dopravního dne pro celou školku (celkem pro 125 dětí)

- děti projíždí vyznačenou trasu s dopravními značkami, slalomem a železničním přejezdem na kolech a koloběžkách, seznámí se s povinnou výbavou kola, vyzkouší si správné přecházení po zebře, pojmenovávají dopravní značky

* účastníme se také výtvarných soutěží s dopravní tematikou vyhlašovaných v časopisech, na internetových stránkách nebo pořádaných Středisky volného času

* ve výtvarné soutěži Bezpečná školka jsme získali speciální ocenění v kategorii „C“ – dárkový balíček od společnosti GOODYEAR