projekty1 - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


projekty1

EDULAB - PROGRAM PODPORY DIGITALIZACE ŠKOL

Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími partnery. 

PEZ Sportujeme rádi

Díky účasti v této výtvarné soutěži se naší mateřské škole podařilo získat výtvarné vybavení v hodnotě 1.000,- Kč a také nám tato firma předala dárkové balíčky pro děti se sladkostmi PEZ. Děti si je vyzvedly na podzimní dýňákovské akci.

Zároveň nám firma poskytla v pravý okamžik materiály, které nabádají děti ke sportovním aktivitám. Od roku 2016 pravidelně každý den v každé třídě cvičíme a učíme se správnému držení těla.

SUN CE TRADING PRAGUE s.r.o.

Dárky pro nově zapsané děti.

Firma SunCe nás zapojila do svého projektu, ve kterém jsme pro nové děti získali LEGO hračku a další reklamní předměty.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAS PODBRNĚNSKO O.S.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, založeným na principech metody LEADER. Jeho činnost je postavena na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce a řadí se mezi tzv. místní akční skupiny (zkratka MAS). Je otevřené všem subjektům, které se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení.

INTEGRAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MEDVÍDEK NIVEA

Již 11 let se setkávají děti ve více než 200 vybraných mateřských školách v Integračním vzdělávacím programu Medvídek NIVEA se sympatickým malým kamarádem. Přichází, aby je přirozeně a s humorem učil hrát si, řešit zábavné úkoly, udělat si něco pěkného a umět se mezi sebou domlouvat. 
Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Je určen především dětem předškolního věku, dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami (např. odlišnosti v sociokulturním zázemí, potíže s jazykem, lehké vývojové opoždění nebo fyzický hendikep). Pomáhá předškolákům ve zvládnutí adaptačního procesu před vstupem do první třídy a zaměřuje se přitom na rozvoj nejen individuálních schopností dítěte, ale rozvíjí též jeho činnost v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.