projekty_archiv - MŠ Pohořelice

Mateřská škola Pohořelice,

Příspěvková organizace

nejbližší akce


projekty_archiv

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP ORP POHOŘELICE I a II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkratka "MAP") bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

MAP ORP POHOŘELICE II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (zkratka "MAP") bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Pohořelice II

Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0.18_063/0008685

 

 

Škola získala finanční prostředky na zřízení funkcí školního asistenta a školního psychologa

Cílem této aktivity je na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  

MAS PODBRNĚNSKO O.S.

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, založeným na principech metody LEADER. Jeho činnost je postavena na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce a řadí se mezi tzv. místní akční skupiny (zkratka MAS). Je otevřené všem subjektům, které se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení.

Zabezpečení Mateřské školy Pohořelice

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.